14. 11. 2019

Soutěž o elektrokolo v hodnotě 73 990 Kč!

Vyhrajte elektrokolo GHOST Hybride Teru PT B3.9

Už jste napsali dopis Ježíškovi? Co takhle tomu nejlepšímu vánočnímu dárku trochu pomoci? Vyhrajte skvělé elektrokolo pro sebe nebo své blízké a zároveň se odreagujte od předvánočního shonu. Tak co, jdete do toho?

Jak se zúčastnit soutěže

1) Soutěž je určena pro fanoušky facebookového profilu Mojekolo.cz. Pokud mezi naše fanoušky zatím nepatříte, stačí dát "like" stránce Mojekolo.cz.

2) Do komentáře k soutěžnímu příspěvku nahrajte vlastní video s vaším kolem, v němž zazní: "To je MOJEKOLO." Fantazii se meze nekladou, jen myslete na autorská práva při případném použití hudby a obsah odpovídající dobrým mravům.

Budeme velmi rádi za sdílení soutěže. Zároveň tím podpoříte své favority či vlastní soutěžní video. Není to však podmínkou pro zařazení do slosování.

Jak probíhá výběr výherce

1) Svá soutěžní videa vkládejte do komentáře k soutěžnímu příspěvku na Facebooku do 8. 12. 2019 (23:59).

2) Následující den (9. 12. 2019) bude vybráno 10 finalistů soutěže. Ti budou nejpozději 10. 12. 2019 zveřejněni na facebookové stránce Mojekolo.cz. Výběr finalistů bude probíhat následovně: 5 soutěžících postoupí do finále na základě počtu "lajků" u soutěžního videa. Zde si vyhrazujeme právo vyřadit soutěžící při podezření na použití nekalých praktik (více v Obecných pravidlech soutěže). Dalších 5 finalistů vybere komise složená ze zaměstnanců společnosti Schindler, spol. s r. o.

3) 10.-15. 12. 2019 můžete podpořit své favority "lajkováním" videí finalistů, které najdete v samostatném albu.

4) 16. 12. 2019 proběhne výběr a zveřejnění výherce elektrokola. Výherce soutěže vybere Honza Hruška z GHOST Team CZ a výběr výherce bude zdokumentován videem.

Na co se může výherce těšit

Ghost Hybride Teru PT B3.9

Novinka v portfoliu elektrokol, Ghost Teru PT B3.9, je osazená nejsilnějším motorem Bosch Performance CX s 500 Wh baterií plně integrovanou do rámu. Na první pohled tedy nové Teru PT působí jako běžné kolo s celistvým a jednoduchým designem. Tento e-bike je osazen 29" koly s boost náboji, 10rychlostní sadou Shimano Deore a brzdami se 180mm kotouči.

Výherce si může vybrat velikost elektrokola z aktuálně dostupných skladových zásob.

Ghost Hybride Teru PT B3.9

Zapojte se do soutěže ZDE >>

 

Obecná pravidla soutěží na facebookové a instagramové stránce Mojekolo.cz

I. Obecná ustanovení

1) Organizátorem soutěže je Schindler, spol. s r. o., IČ 19015909, sídlem Slezská 101/112, 747 27 Kobeřice, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1336 (dále jen „Mojekolo“). "Soutěží" se rozumí jednotlivá marketingová kampaň Mojekolo vyhlašovaná na oficiálních facebookových nebo instagramových stránkách Mojekolo na základě stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany Mojekolo. Výhra v soutěži je spojená s aktivitou účastníka v dané soutěži. Soutěž se vyhlašuje prostřednictvím facebookové nebo instagramové stránky Mojekolo.

2) Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která přijme pravidla soutěže, splní požadované podmínky pro účast v soutěži a provede požadovanou akci.

3) Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky.

4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru u Schindler, spol. s r. o. (Mojekolo), stejně jako osoby personálně a majetkově spjaté s pořadatelem soutěže.

5) Zapojením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržet a splnit její pravidla.

6) Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pod jedním účtem Facebooku nebo Instagramu. Ze soutěže mohou být vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.

7) Mojekolo si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž, případně změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny ve stejné nebo vyšší hodnotě.

8) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti žádným způdobem zpřístupněny. Všechny dotazy nebo komentáře týkající se soutěží jsou adresovány výhradně pořadateli (Mojekolo), nikoliv Facebooku.

  II. Licence

1) Jestliže v rámci splnění podmínek soutěže účastník na facebookové nebo instagramové stránce Mojekolo vkládá písemné, vizuální, audiovizuální nebo audio dílo (díle jen „Dílo“), pak umístěním takového Díla na facebookové nebo instagramové stránce Mojekolo potvrzuje a prohlašuje, že:

  • Účastník je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady ani práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti účastníka v soutěži a která by byla na překážku vzniku licence Mojekolo.
  • Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s etickými standardy.
  • Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob, jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžící Mojekolo.
  • Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob v něm zobrazených a tyto osoby vyslovily souhlas se zveřejněním Díla na facebookové nebo instagramové stránce Mojekolo. Účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění.
  • Soutěžící se účastní soutěže na základě svobodné a vážné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná.
  • Dílo nenavádí k porušování obecně závazných právních předpisů a nemůže budit dojem, že autor s jejich porušováním souhlasí.

2) Účastník jako autor Díla na základě své účasti v soutěži poskytuje Mojekolo oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“) na dobu 3 let bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako nevýhradní. Účastník tak poskytuje pořadateli soutěže oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Mojekolo nerušený výkon práv. Mojekolo nemá povinnost Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí účastníka, že soutěž nedokončí.

3) Mojekolo má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude vloženo na Facebook nebo Instagram Mojekolo a bude v rozporu s pravidly soutěže nebo v rozporu s prohlášeními účastníka. Odstranění probíhá bez náhrady.

4) Účastník bere na vědomí, že Dílo může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným Facebookem nebo Instagramem pro porušování pravidel Facebooku či Instagramu.

5) V případě vyloučení účastníka (např. z důvodu odmítnutí Díla pro nesoulad s těmito pravidly a podmínkami nebo pravidly Facebooku či Instagramu) nemá takový účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

III. Ochrana osobních údajů

1) Svou účastí v soutěži dává účastník Mojekolo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zejména se jedná o jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, pokud tak učiní před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 právo na vysvětlení, opravu, zablokování nebo může požadovat jejich doplnění, případně likvidaci.

2) Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Mojekolo včetně zasílání obchodních sdělení a Mojekolo může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.   

  IV. Princip průběhu soutěže, vyhlášení a předání výher

1) Soutěž probíhá v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookové nebo instagramové stránce Mojekolo.

2) Konkrétní výhry v soutěži a počet výherců bude jasně určen ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookové nebo instagramové stránce Mojekolo.

3) Výherce bude informován o výhře na facebookové nebo instagramové stránce Mojekolo nejpozději do 7 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů způsobem stanoveným v příspěvku s vyhlášením výherců, výhra propadá bez náhrady ve prospěch Mojekolo.

4) Výhry budou výhercům zaslány pořadatelem zvoleným dopravcem na výhercem uvedenou doručovací adresu v České republice. Výhru je možné také převzít osobně ve zvolené prodejně Mojekolo. Pokud nebude pokus o doručení opakovaně (2x) úspěšný, propadá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele.

5) Výherce nemá nárok na poskytnutí záruky vyhraného zboží. Jakákoli oprava či výměna jednotlivých komponentů výhry je závislá na aktuálních možnostech pořadatele.

6) Výherce nemá nárok na finanční náhradu výhry.

7) Dárkový poukaz - je-li předmětem výhry - nelze kombinovat s jinými slevovými poukazy či kupony pořadatele.

  V. Platnost a zveřejnění obecných pravidel soutěží

1) Tato obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.mojekolo.cz.

2) Pořadatel soutěže není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3) Pořadatel soutěže není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového profilu třetí osobou, nebo v případě zablokování jeho facebookového profilu. V takových případech není pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku těchto okolností.

 Tato pravidla jsou účinná od 15. 11. 2019.